วันพุธ, มิถุนายน 07, 2560

ขจัดคอร์รัปชั่นเชิงโครงสร้าง นำชาติสู่ประชาธิปไตย... 8 ข้อเสนอปฏิรูปกองทัพ

คุณภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียน/นักแปลผู้ผ่านงานเขียนด้านการเมืองจำนวนมาก หนึ่งในวิทยากรงานเสวนา "การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยในต่างประเทศ" เมื่อวานนี้ เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ ซึ่งได้กล่าวถึงในงานเสวนาด้วยเช่นกันว่าควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 แล้ว มีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

1. ห้ามยุ่งการเมือง

กำหนดขอบเขตหน้าที่ของกองทัพในการป้องกันประเทศจากศัตรูภายนอกเท่านั้น ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงภายใน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษต่อการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวให้มีผล

2. ภารกิจพลเรือน ต้องดูแลโดยหน่วยงานพลเรือน

ย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีพันธะผูกพันกับกจการด้านพลเรือนออกจากการควบคุมของกองทัพ โดยเฉพาะด้านหน่วยข่าวกรองและการปราบจลาจล การจัดการด้านพลเรือนต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและไม่เสียงบประมาณที่ไม่จำเป็น

3. กองทัพต้องไม่เป็นเจ้าของธุรกิจหาประโยชน์ทางการค้า

กองทัพไม่ควรดำเนินงานหรือกิจการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกำไรที่ไม่ใช่สาธารณะประโยชน์ เพื่อสร้างพันธะผูกพันให้กองทัพต้องรับใช้ประชาชนโดยการรับงบประมาณจากภาษีของประชาชน ผ่านรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน

4. อยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือนอย่างแท้จริง

กองทัพต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากประชาชน เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายในกองทัพให้เป็นไปเพื่อการรับใช้ประชาชน และเพื่อกำจัดระบบอุปถัมภ์ในกองทัพที่นายทหารระดับสูงจะแทรกแซงเพื่อใช้ในการแสวงหาประโยชน์

5. ลดจำนวนนายพล

ลดจำนวนนายทหารระดับสูง และเมื่อทหารเกษียณก็ไม่ควรมียศตำแหน่งติดตัวออกไป ควรเป็นแค่พลเรือนธรรมดา เพื่อป้องกันมิให้ใช้ยศตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ภายนอก

6. ลดงบประมาณ โปร่งใส พลเรือนร่วมตรวจสอบ

ปรับลดงบประมาณกองทัพ กองทัพต้องมีความโปร่งใสและถูกตรวจสอบได้โดยพลเรือน หากมีงบลับต้องมีคณะกรรมาธิการฝ่ายพลเรือนเป็นผู้กำกับดูแล

7. ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

เนื่องจากประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม รวมไปถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพ และไม่ให้ทหารเกณฑ์ถูกใช้เป็นอำนาจต่อรองในการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพ

8. นายทหารต้องไม่มีตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจ

ทหารประจำการไม่ควรเข้าไปมีตำแหน่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลผ่านตำแหน่งทางทหาร ผลประโยชน์ทับซ้อนและการแสวงหากำไรของกองทัพ ทั้งยังทำให้หน่วยงานทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์ "ก้าวข้าม" ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558 จัดทำโดย ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM


ที่มา FB

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย Democracy Restoration Group - DRG

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

ทหารไปบ้านขอคุยกับชลธิชา แจ้งเร็ว นักกิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อขอพูดคุยให้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง และห้ามออกนอกประเทศ ระบุเคยทำ MOU กับ คสช. ไว้ตั้งแต่ปี 2557 แต่ไม่พบเจ้าตัว ทหารย้ำจะมาอีกจนกว่าจะได้คุย

อ่านข่าวต่อได้ที่

ทหารไปบ้านชลธิชา แจ้งเร็ว บอกแม่ขอพบลูกเพราะต้องการให้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมือง

(ประชาไท)