วันศุกร์, มิถุนายน 16, 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม2560 วิษณุ เครืองามกล่าวว่า รัฐบาลประยุทธ์จะไม่มีการเชิญแขกจากต่างประเทศ (รวมถึงพระราชอาคันตุกะด้วย) "แต่ถ้าจะมาเองก็สุดแล้วแต่ท่าน"

พระราชพิธีถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 26 ตุลาคม2560
จากปากของวิษณุ เครืองาม รัฐบาลรัฐประหารของประยุทธ์จะไม่มีการเชิญแขกจากต่างประเทศ (รวมถึงพระราชอาคันตุกะด้วย)
"แต่ถ้าจะมาเองก็สุดแล้วแต่ท่าน" (คำของวิษณุ)


Thanapol Eawsakul

...

ภาพแห่งความทรงจำในอดีต

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 มิถุนายน 2549 ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำนวน 25 ประเทศจากทั้งสิ้น 29 ประเทศทั่วโลกตอบรับคำเชิญของรัฐบาลไทยที่จะมาร่วมราชพิธี

พระประมุขจาก 13 ประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เอง 

12 ประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนพระองค์ให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

ครั้งนี้นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่าง ๆ มากที่สุดในโลก